ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม...

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คุณธรรมจริยธรรม

คุณธรรมจริยธรรมคืออะไร?

...คุณธรรมเป็นสภาวะความรู้สึกในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง
...จริยธรรมเป็นพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์
...ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์เพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงจำเป็นต้องกระทำอน่างจริงจังและต่อเนื่องเป็นนิสัยของแต่ละบุคคล

ทำไมต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ในสังคมปัจจุบัน  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน  เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก  นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น  เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  การคิด  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ  และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้  รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต
.....ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานซึ่งกำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 คือ ภาษาอังกฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น  เช่น  ภาษาฝรั่งเศส  เยอรมัน  จีน  ญีปุ่น  อาหรับ  บาลี  และภาษากลุ่มประเทศเพื่อบ้านหรือภาษาอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทำรายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม

มันคงเป็นความรัก Ost. 30 กำลังแจ๋ว


แบบว่าชอบเป็นการส่วนตัว

มาเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงกันนะ

More Than Words
Saying I love you              
การพูดว่า “ฉันรักคุณนั้น”
Is not the words I want to hear from you         
ไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากได้ยินจากคุณ
It's not that I want you       
ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากให้คุณ
Not to say, but if you only knew        
พูดบอกผม แต่หากเพียงแค่คุณได้รู้
How easy it would be to show me how you feel    
ว่ามันง่ายแค่ไหน ที่จะแสดงความรู้สึกของคุณให้ผมได้เข้าใจ
More than words is all you have to do to make it real  
สิ่งที่มากกว่าคำพูดนั้น คือทั้งหมดที่คุณจะต้องทำเพื่อให้มันเป็นจริง
Then you wouldn't have to say that you love meแล้วเมื่อนั้น คุณก็ไม่จำเป็นต้องพูดว่าคุณรักผม
Cos I'd already know
เพราะผมรู้ดีอยู่แก่ใจ

*What would you do if my heart was torn in two
คุณตะทำอย่างไร หากหัวใจของผมแตกเป็นสอง
More than words to show you feelสิ่งที่มากกว่าคำพูดเท่านั้นที่จะแสดงความรู้สึกของคุณ
That your love for me is realว่าความรักของคุณนั้นเป็นความรักที่แท้
What would you say if I took those words awayคุณจะพูดได้อย่างไร ถ้าผมเอาคำเหล่านั้นออกไป
Then you couldn't make things newเมื่อนั้นคุณก็จะไม่สามารถทำอะไรใหม่ๆ
Just by saying I love youจากการพูดว่า “ฉันรักคุณ”
More than wordsมากกว่าคำพูดใดๆ

Now I've tried to talk to you and make you understand
ตอนนี้ ผมกำลังพูดกับคุณและทำให้คุณเข้าใจว่า
All you have to do is close your eyesทุกอย่างที่คุณต้องทำนั้น  เพียงแค่ปิดตาลง
And just reach out your hands and touch meค่อยเอื้อมมือของคุณออกมา สัมผัสผม
Hold me close don't ever let me goกอดผมไว้ อย่าให้ผมจากไป
More than words is all I ever needed you to showสิ่งที่มากกว่าคำพูดนั้น เป็นทั้งหมดที่ผมต้องการให้คุณแสดงออกมา
Then you wouldn't have to say that you love meคุณไม่จำเป็นจะต้องพูดว่าว่าคุณรักผม
Cos I'd already knowเพราะผมรู้ดีอยู่แก่ใจแล้ว

(*)

Teacher Nat